GDPR

Poučení o zpracování osobních údajů pro zákazníky Brelex, s. r. o.

Společnost Brelex s. r. o. zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. dle zákona č. 101/2000 sb. a s účinností od dne 25 .5. 2018 také v souladu s nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu zákona nahrazuje.

Správce osobních údajů

Společnost Brelex, s. r. o. se sídlem Kodymova 2535/16 158 00 Praha 5, IČ. 28393848 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C - 138407, info@brelex.cz , www.brelex.cz, tel. 608 871 408

Rozsah a účel zpracovávaných osobních údajů

Společnost Brelex, s. r. o. zpracovává osobní údaje poskytnuté klienty v průběhu kontraktačních jednání a při uzavírání obchodních smluv a v nabídkovo-poptávkovém řízení. Poskytované osobní údaje jsou především: Jméno a příjmení účastníka řízení, emailová adresa, akademický titul, fakturační a doručovací adresa a telefonní spojení.
Osobní údaje jsou poskytovány výhradně za účelem řádného uzavření smluv, řádné identifikaci klienta a také eventuelně k zasílání obchodních novinek zákazníkům.

Odvolání souhlasu se zpracování osobních údajů

Poskytnutí souhlasu se zpracováváním osobních údajů nad rámec zákonných důvodů je vždy dobrovolné a zákazník má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to zcela nebo částečně. Souhlas lze odvolat prostřednictvím webových stránek Brelex, s. r. o. www.brelex.cz nebo také písemným oznámením zaslaným na korespondenční adresu společnosti Brelex, s. r. o. nebo na jeho emailovou adresu jak je zmíněno výše.

Subjekt zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo Brelex, s. r. o. a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje nejsou předávány žádným třetím stranám.

Zpřístupnění údajů jiným fyzickým a právnickým osobám

Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny pouze subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů tj. orgánům činným v trestním řízení. Z předchozím souhlasem subjektů mohou být údaje zpřístupněny i dalším osobám v souvislosti s veřejnou prezentací a marketingovou činností správce.

Ochrana práv údajů subjektu

Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat správce o vysvětlení, opravu, výmaz nebo omezení zpracování.

Toto poučení o zpracování osobních údajů je aktuální k datu 25.5.2018

Společnost Brelex, s. r. o. si vyhrazuje toto poučení o zpracování osobních údajů kdykoliv doplnit, pozměnit podle vývoje aktuální výkladové praxe či judikatury v oblasti ochrany osobních údajů. Aktuální znění je vždy k dispozici www.brelex.cz